Velene på Nesøya

Hvorfor 3 vel på Nesøya?

For dagens Nesøyboere må det virke forunderlig at det er nødvendig med 3 vel på øya.

Helt til århundreskiftet bodde det ikke mer enn 20-30 mennesker fast på Nesøya. Nå kom en ny type beboere - sommergjestene. De bygget sommerhus på forskjellige steder, på Odden i nord, langs Grønsund, Søndre brygge og Østre brygge. Stort sett reiste de med dampskip til og fra, men mellom disse tre stedene fantes det ikke ordentlig vei - Vendla og Vestre vei ble først knyttet sammen i 1947 -  og hvert område hadde sine egne oppgaver å løse.

Østre Nesøya Vel ble stiftet i 1926. Men som ØNVs formann Rolf Hjorth Johansen skrev til Velets medlemmer i 1940:

"Så lenge Østre Nesøya Vel var det eneste organiserte distrikt lyktes det ikke tross gjentagne muntlige og skriftlige henvendelser til Asker kommune, å finne gehør for at vi hadde krav på, iallfall minimale gjenydelser fra kommunen for vår årlig erlagte skatt. Planmessig har vi derfor virket for dannelsen av vel på Søndre og Nordre Nesøy.

Dannelsen av Søndre Nesøy Vel lyktes først, idet direktør Whright Steen gikk fullt inn for saken og greide å samle de delvis motstridende interesser til enighet om fellesinteressene.

Sammen gikk så formennene i Søndre og Østre til aksjon mot den, ennu ikke organiserte del, Nordre Nesøy. Aksjonen blev nøie planlagt og lyktes over forventning. Der blev sendt meddelelse til så mange parselleiere på Nordre, som det lyktes formennene å konstatere.

Det konstituerende møte fant sted i Håndverkeren, tirsdag 17. sept. 1940. Samtlige 17 deltagere gikk inn i Vellet, foruten en del skriftlige innmeldelser. Til formann valgtes o.r.sakfører Lindemann, som i løpet av den korte tid som er henrundet har bragt medlemstallet op i 35."

Samarbeidet mellom de 3 vel gikk godt i de første år, sikkert takket være Hjort Johansen som var drivkraften bak dette arbeid. På ØNVs årsmøte 1947 var det stemning for å slå sammen Østre og Søndre Nesøya Vel. Nå når Østre (Vendla) og Vestre vei var knyttet sammen, var det ikke lenger noe naturlig skille mellom velene. Hvert vel skulle velge 2 representanter som skulle komme med forslag til en felles generalforsamling. Tydeligvis kom det ikke noe ut av dette.

Senere var det flere forsøk på å få samarbeidet igang igjen. I 1956 prøvet man å danne Nesøya Velforbund, men det strandet på at ØNV ville ha 3 medlemmer i styret og ikke bare 2 som de  andre velene skulle ha.

Men i 1958 protesterer Nesøyvellenes Fellesvel mot den nye øst-vest rullebanen på Fornebu og i 1960 diskuteter dette Nesøya Fellesvel, som besto av styrene i de 3 vel, reguleringen av Nesøya.

I 1962 ble det sendt ut innbydelse til et orienterende møte om opprettelse av Nesøya Vel. Et forslag til vedtekter var utarbeidet, men interessen var ikke stor nok og det ble ikke noe av forslaget.

I de senere år var det gjentatte forsøk på å få et samarbeide i gang, uten at det lykkedes. En hel sammenslåing av de 3 vel virker i dag ikke sannsynlig, til det er interessene for motstridende.

Lenge har dette vært situasjonen, men på årsmøtet i Østre Nesøya Vel i 2013 ble det lagt opp til at ØNV skulle arbeide aktivt for at vellene skulle samles i Nesøya Felles Vel. På årsmøtet i 2014 ble det ikke 3/4 flertall for at ØNV skulle gå inn i NFV, men styret fikk fullmakt til å utarbeide et forslag på hvordan sammemsluttningen kunne skje og legge dette fram for et ekstraordinært årmøte i løpet av 2014.

Nesøya Felles vel ble formelt etablert på møte 12. 10. 2004 mellom formennene i Østre, Nordre og Søndre Nesøya Vel og styrelederen i Nordre Nesøya Sameie. 

Nesøya Felles Vel har sin egen hjemmeside på nesoya.net.

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...