Nesøyas historie

Hans Jakob Matthiasen er drivkraften i arbeidet med å ta vare på historien om Nesøya. Her foredrar han fra Kulturminnevandringen vi hadde søndag den 29 mars 2009 hvor isskjæring var temaet.

Nesøyas historie

NESØYAS HISTORIE

Den første beretning om Nesøyborgen og dens eiere, ble skrevet av riksantikvar Huitfeldt-Kaas i Morgenbladet 1885. Halvard Torgersen brukte den og la til nye opplysninger i sin omtale av Nesøya i sin Askerhistorie. Senere har det kommet mange artikler om Nesøya i Asker og Bærums historielags skrifter.

Men det var ikke skrevet en egen Nesøyhistorie før Østre Nesøya Vel på sitt årsmøte i 1985 bevilget 5000 kr. til en Nesøyhistorikk for Nesøya skole. Inger Mjøs som hadde vært lærer på skolen, påtok seg oppgaven. Innefor den snaue økonomiske ramme, klarte hun å skrive og få trykket et 30-siders A4-hefte, som hadde stoff om geologi, Nesøygodset, kalkbrenning, isskjæring og annen Nesøyhistorie fra gammel og ny tid.

Dessverre var den ikke offentlig tilgjengelg  utenom skolen.

Etter at Arvid Edborg gjentatte ganger hadde foreslått at Østre Nesøya Vel burde skrive sin historie, bevilget årsmøtet i 1992 igjen 5000 kroner (senere forhøyet til 15000) for å få laget en 60-års besetning. Hans Jakob Matthiasen tilbød seg å bistå med  den tekniske produksjon, men måtte også skrive selve historien. Han fant ut at det var 70 år siden velet ble stiftet og mente at en måtte ha med den lange fortid, millioner av år, for å kunne forstå dagens Nesøyhistorie. Resultatet ble heftet "Korte glimt fra Nesøyas lange historie" som ble trykket i 1996 og delt ut til velets medlemmer. Nordre Nesøya Vel støttet også prosjektet og delte også ut heftet til sine medlemmer.

"KORTE GLIMT" har vært til salgs i lokale bok-handlere og i Nesøya videokiosk for kr. 50.- og er til låns i Asker bibliotek.

Nesøya skole bruker heftet i sin undervisning.   

Heftet er til salgs hos Hans Jakob Matthiasen,

Tjernåslia 26 A. Tlf. 66 84 77 04.

Inntekten går til Nesøya Eldres Vels velferdsfond.

Da Nesøya Eldres Vels historiegruppe ØKSENS VENNER startet i 2001, brukte den det innsamlede materiale til Korte Glimt til å registrere Nesøyas historie. Det innsamlede materiale er fordelt på 10 hovedgrupper og står i mapper i biblioteket i Nesøya Eldres Vels lokaler, Otto  Blehrs vei 59.

For å gjøre dette materiale mer tilgjengelig, spesielt for skoleelever, er dette overført til vår hjemmeside under NESØYAS HISTORIE.

Fordelen ved å være på nett er muligheten til å rette feil, supplere og få med nytt stoff.

For å få til dette er vi helt avhengig av våkne lesere.

Skriv din kommentar i avsnittet til slutt og vi tar kontakt med deg.

Nesøyas historie i 12 mapper

Nesøyas historie er registrert i 12 mapper som står i biblioteket i Nesøya EldresVels lokale i Otto Blehrs vei 59. Her kan du vanligvis komme mellom kl. 11-14 tirsdag og fredag og slå opp og søke etter det du er interessert i.

Historien på nett

At det er mulig å overføre ”Korte Glimt” til nett, skyldes at teksten lå på en gammel diskett som Pål Rennemo fikk overført til dagens PC-program.

Etter 1996 er det kommet nytt stoff om Nesøya, spesielt i forbindelse med Nesøya Eldres Vel og Nesøya skoles 1905-prosjekt. Mange har bidratt, her nevnt i alfabetisk rekkefølge:Catherine og Johan Amundsen, Bente Blehr, Jan Heftye Blehr, Gunnar Baalsrud, Gunnar Dahl, Atle Faleide, Pippi Ferner, Berit og Tore-Dag Fladvad, Per Frydenberg, Lief Janborg, Tor Johansen, Helge Karlsen, Aase Lage, Harald Nissen Lie, Inger Mjøs, Carl Emil Petersen, Rolf J. Pettersen, Lars Roede, Jan Røstøen, Hans Jørgen Selmer og Jan Sunde.

Flere har bidratt, men dårlig hukommelse får være en unnskyldning for at de ikke er nevnt. Det burde også vært nevnt hva de forskjellige har bidratt med, for eksempel har Inger Mjøs funnet stoff om den gamle skole. Men ofte har flere bidrag vært brukt sammen så det har vært vanskelig å nevne hver enkelt.       

Da Hans Jakob Matthiasen har skrevet teksten til ”Korte Glimt”, har det passet at han har gjort oppdateringen og suppleringen av det nye stoff når det er overført til NEVs hjemmesider.

Meget av Nesøyas historie må bli gjetninger og spekulasjoner og dette må stå for HJMs regning. Derfor er det viktig at historien leses med et kritisk blikk.

Framstillingen av Nesøyas historie er forsøkt gitt en disponering som gjør det interessant å lese, fordelt på 48 sider, mange oppdatert, men noen er meget mangelfulle. Alle trenger kritiske lesere som kan rette faktafeil og bidra med nytt stoff.

Vi er helt avhengige av at interesserte Nesøyboere kommer med bidrag, skal Nesøyas historie bli det vi ønsker.

Historien fordelt på 40 sider

Nesøyas historie

Innledning. Kilder.

Fakta om Nesøya

Nesøykart

Et nytt kart over Nesøya kan lastes ned
Geologi. Natur

Geologi. Geologisk vandring. Naturreservatet. Truede arter. (Kommer senere)

  Nesøya dukker opp

Nesøya dukker opp for 6000 år siden. Første bosettere. Fast bosetting. Pollenundersøkelse. Hvorfor ble Nesøya et maktsenter?

  Første kjente eiere

Fra Guttorm Eriksen til den siste Rosenkrantz.

  Men fogdene styrte

Liste over fogder vi kjenner og begivenheter de er knyttet til.

  ”Borgen” som forsvant

De forskjellige teorier om Borgen. ”Slaget på Gråten”. Cathrine Thorstensens hovedoppgave og utgravning. Øksen. Teglovnen i Taglugnveien.

  Flytter til Kjørbo

Storhetstiden forbi. Knut Frantsen overtar. Mange nye eiere.

  Prosjekt 1629-1782

Helge Karlsen og Kristin Mathilde Røgeberg har søkt i norske og danske arkiv, kirkebøker, rettsprotokoller, skiftedokumenter og private arkiv etter dokumenter som forteller hva som har foregått på Nesøya i årene 1629-1782.

  Nesøya 1629-1782

Helge Karlsen har fullført sitt prosjekt og det er lagt ut her på nett og kan lastes ned. Det blir også trykket 200 nummererte eksemplarer til bruk på bibliotek, skole o.l. bruk. Muligens vil det også bli anledning til et begrenset salg.

  ”Næsøfanden” tar over

August og Kandidaten deler øya. Adgang forbudt. Leilendingenes plikter.

  Adgang forbudt

Forskjellige eksempler på hvordan eierne av Nesøya prøvet å hindre uvedkommene adgang til Nesøya.

  100 første boliger

Alle boliger i 1905. Her kommer etter hvert omtale og bilde av de første 100 boliger.

  Blehr kjøper Nesøya

Årene før krigen.

  Nesøya under krigen

  Nesøya etter krigen

Rekvirering av sommerhus. Helårsboligene kommer. Ulovlige hytter. Låven brenner. Flyet styrter. Bensinstasjon i Hals.

  Arbeidsliv

Kalkbrenning. Dampsagen. Sjøfolk. Butikk

  Isskjæring

Video skolen skjærer is

Et langt videoopptak av skolens elever som skjærer isblokker på gammeldags vis på Nesøytjernet og kjører blokkene til skolen og lagrer de i et ishus.

  Fiske

Spekulasjoner om at fiske var grunnen til den første bosetting på Nesøya.

Beskrivelse av de forskjelligefiskeformer. Østersfangst.

Kart/sti /vei/brygge

Gamle kart, Hestesund, isoverganger, stier, veier, brygger, dampskipstrafikk.

Steds- og veinavn

Bakgrunn og forklaring på de forskjellige navn.

Turstier på Nesøya

Båter i sjøen

Spekulasjoner om båtens betydning for bosetting av Nesøya og utviklingen til adelsgodset. Handelsskip. Lystbåter.

Ny og gammel bro

Blehr bygger bro, Schlytters båt under broen, første bil over broen, drama under broen, krype under broen, ølhopp, fly under broen, angiver dumpet fra broen, buss over broen, populært fotomotiv, Nils på broen, bro til Bærum, ny bro, den gamle fjernes, strikkhopp, rehabilitert, jubileumsbuss,

Klausuler. Reguleringer.

Klausuler fra den første store reguleringer og deres betydning.

Statlige og kommunale reguleringer.

Hus som ikke kom

Telefon Post Vann m.m.

Kunst/kultur

Kunstnere som har levet på Nesøya. Kunstnere i dag (trenger oppdatering).

Nesøya skole

Historikk om skolens tilblivelse og utbygging.

Video siste 17. mai

Foto fra nye skole

Under byggetiden er det tatt fotos som viser utviklingen

Foto fra byggegropen

Foto garasje/kjeller

Foto skolen reises

Nesøya Husmorlaget

Trenger oppdatering.

Nesøya Idrettslag

Historikk om start og utvikling, bygging av idrettsanlegg.

Nesøya Eldres Vel

Andre foreninger

Nesøya Hagelag er oppdatert, andre foreninger trenger det.

Velene på Nesøya

Østre Nesøya Vel

Historikk om hvorfor velet ble startet og utvikling i de første årene. Trenger oppdatering for den senere tid.

Kilder til "Korte glimt"

KILDER

I arbeidet med "Korte glimt fra Nesøyas lange historie" og Østre Nesøya Vels historie 1926-1996, er bygget på:

Østre Nesøya Vel, Nordre Nesøya Vel og Søndre Nesøya Vels arkiver.

"Nesøyas historie" skrevet av Inger Mjøs for Nesøya skole 1991.

Asker og Bærum Budstikke.

Asker og Bærum historielags skrifter.

Asker bibliotek. Askeravdelingen, som kan anbefales alle som ønsker å lese mer om Nesøya.

Til de forskjellige avsnitt har jeg brukt følgende kilder:

Nesøyas geologi s. 2, 3. 14 og 44 er basert på hva Johan Fredrik Bockelie har skrevet om øyas geologi. Han har også tegnet det geologiske kartet og snittet gjennom Nesøya.

Den første bosetting. Kilde: Asker og Bærum til 1840, av Liv Martinsen.

De første kjente eiere, Rosenkrantzfamilien og de sener eiere. Kilde: Riksantikvar Huitfeldt-Kaas artikkel i Morgenbladet 1885, gjenngitt i Halvard Torgersens Askerhistorie.

Asker og Bærum til 1840 av Liv Marthinsen.

Et sledetyveri. Kilde: Oslo Bys historie. Bind 2 av Knut Sprauten.

Slaget om Gråten og Nesøyborgen. Kilder: Rolf Rasch-Engh og Finn Lønnås artikler i Asker og Bærum Budstikke 1986.

Kaptein H. Angell: Norges Krigshistorie. 1906.

Dr. Gustav Storm: Akershus slot. 1901.

Tuxen: Den Dansk/Norske Søkrig 

Ingeborg Alterns nedtegnelser av samtaler med Ingeborg Steinhanses.

Samtaler med Roar Larby, Helge Karlsen og Andreas Hauge. 

Cathrine Thorstensens hovedfagsoppgave 1955 i nordisk arkeologi, IAKN ved Det historisk-filosofiske fakultetet, Universitet i Oslo. "Tuftene på Nesøya hovedgård. En befestet setegård fra 15-1600-tallet?"

Øksen og teglovnen. Kilder: Helge Karlsen og Cathrine Thorstensen. Asker og Bærum Budstikke.

Leilendinger under Nesøy-godset. Kilder: Liv Marthinsen: Asker og Bærum til 1840. Helge Karlsen.

Kalkbrenning. Kilder: Nesøyas historie av Inger Mjøs. Kalkovner i Asker og Bærum av Karl Nilsen.

Isskjæring. Kilder: Istrafikken på Askerlandet av Karl Nilsen. Fra Kjørbo til Hestesund av Henning Koefoed. Asker og Bærums Historielags skrifter nr. 18.

Ingeborg Alterns nedtegnelser av samtaler med Ingeborg Steinhanses.

Dampskipstrafikken. Kilder: Henning Koefoed. Asker og Bærum Historielag nr. 18.

Dampskipstrafikken på Askerlandet. 1983. Utgitt av Asker og Bærum HistorielaLiv og virke i eldre tid. Overfarten til Nesøya. Kilder: Asker og Bærum historielags skrifter nr. 18.

Ingeborg Alterns nedtegnelser av samtaler med Ingeborg Steinhanses.

Fra jaktslott til luftslott. Kilde: Arno Bergs artikkel i St. Halvard 1957

Ølhopp fra broen. Et drame i Grønsund. Falskmynter på Nesøya. Kilde: Carl Emil Pettersen i Asker og Bærum Budstikke 9.1.81.

Munn og klovsyke på Hovedgården. Kilder: Fru Mait Blehr. Hans Christen Mamen "Det var en gang"

Nesøya Sjakklubb. Kilde: Helge Karlsen.

Det startet hos tante Esther og Nesøya Husmorlag. Kilde: Asbjørn Lystad.

Nesøya Idrettslag og den første 17. mai. Kilde: Turid Bjerkes samtaler med Johs. Karlsen i Nesøyposten.

Søndagsskolen. Kilde: "Kirkebakken"

Naturreservatet. Kilde: Informasjonsbrosjyre utgitt av fylkesmannen i Oslo og Akershus og Miljøverndepartementet.

Johan Leon Amundsen 26.10.2021 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye interessant. Se i NEV.no.

Gunnar Børsand 20.10.2021 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 1949 og tror den er oppført rundt den tiden. Er dette noe informasjon dere kan sitte på?

Nyeste kommentarer

09.07 | 10:01

Trykkleifer… I parAntes (skal være parEntes)tallene for 2917 (2017?), ...

29.10 | 22:24

Dere burde ha et søkerfelt. Jeg søker f.eks. etter Luhnenschloss-bakken.

26.10 | 19:59

Jeg vet ikke mer enn det du kan finne i NEVs arkiv, men der er det jo mye i...

20.10 | 11:59

Hei Vi har et spørsmål om når en hytte er bygget. Vi fant en avis fra 19...